top of page

Algemene voorwaarden Reizen&ik

Jeff Rasley

1. Algemene voorwaarden

Nadat de deelnemer zich heeft aangemeld bij Reizen&ik hebben twee partijen, te weten Reizen&ik en de deelnemer een overeenkomst gesloten. Vanaf dat moment gelden de hier beschreven voorwaarden.

 

2. Aanmeldingen

2.1 Na het invullen van het aanmeldingsformulier verplicht de deelnemer zich om de programma- en administratiekosten te voldoen.

2.2 Nadat Reizen&ik het aanmeldingsformulier heeft ontvangen, ontvangt de deelnemer een factuur. De uiterste betalingsdatum staat vermeld op de factuur.

2.3 Reizen&ik behoudt zich het recht voor om aanmeldingen af te wijzen. In dat geval zullen de programma- en administratiekosten terugbetaald worden. In geen enkel ander geval bestaat er recht op restitutie van de administratiekosten.

2.4 Het accepteren van de aanmelding door Reizen&ik geeft niet automatisch recht op plaatsing in een programma. Indien plaatsing niet mogelijk blijkt, worden de programmakosten gerestitueerd.

2.5 Mondelinge toezeggingen gelden pas nadat Reizen&ik deze schriftelijk heeft bevestigd.

 

3. Betalingsvoorwaarden

3.1 De betaling dient 8 weken voor vertrek voldaan te zijn. Na aanmelding geldt er een aanbetalingsbedrag van 25% van de totale programmakosten. Indien de deelnemer binnen 8 weken wil vertrekken, dient de volledige betaling binnen 2 weken te zijn voldaan.

3.2 Vluchten en tours dienen na boeking volledig te worden betaald.  

3.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de deelnemer de factuur te betalen voor de uiterste betalingsdatum die op de factuur staat vermeld.

 

4. Verplichtingen Reizen&ik

Reizen&ik verplicht zich aan de deelnemer telefoonnummers te verstrekken van de organisatie waarop een beroep kan worden gedaan tijdens het verblijf in het buitenland. Tevens ontvangt de deelnemer informatie over de bestemming, de taalschool, het project en de accommodatie.

 

5. Verplichtingen deelnemer

5.1 De deelnemer dient lichamelijk en geestelijk gezond te zijn. Bij onjuiste opgave of het achterwege laten van noodzakelijke informatie is de deelnemer aansprakelijk voor eventuele kosten die voortvloeien uit het niet kunnen deelnemen aan een programma.

5.2 Bij sommige programma’s wordt een verklaring van goed gedrag gevraagd. De kosten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.

5.3 Omstandigheden in het buitenland zijn anders dan thuis. Hier dient bij de voorbereidingen rekening mee gehouden te worden. Wij vragen van de deelnemer dan ook de nodige flexibiliteit om deel te nemen aan het gekozen programma.

 

6. Klachten

Indien de deelnemer een klacht heeft, dient de deelnemer deze onmiddellijk te melden bij de partnerorganisatie ter plaatse. Waar dit niet mogelijk is of wanneer de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, is de deelnemer verplicht Reizen&ik te informeren. Reizen&ik dient in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken en indien gegrond verbeteringen aan te brengen. Indien de klacht dan nog niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan de deelnemer uiterlijk binnen een maand na terugkeer de klacht schriftelijk en voorzien van goede argumentatie indienen. Indien de deelnemer niet voldoet aan bovenstaand genoemde eisen, vervalt het recht op behandeling van de klacht.

 

7. Prijsbepaling

7.1 Reizen&ik behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen door koersstijgingen, overmacht of andere onvoorziene omstandigheden.

7.2 Vermelde prijzen zijn per persoon en exclusief administratiekosten en verzekeringen.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Alle arrangementen betreffende transport, accommodatie, bemiddeling en andere diensten worden door Reizen&ik als agent aangeboden onder de conditie dat zij noch enig(e) ander(e) aangesloten bedrijf, agent, werknemer aansprakelijk kan worden gesteld in geval van overmacht (zie artikel 9).

8.2 Indien de deelnemer de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig geldig (reis)document ofwel bewijzen van inentingen/vaccinaties, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor eigen rekening.

8.3 De aansprakelijkheid voor schade waartegen de deelnemer is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van een reis- en/of annuleringsverzekering of ziektekostenverzekering) wordt uitgesloten.

8.4 Reizen&ik staat uitgebreid stil bij de veiligheid en verantwoorde uitvoer van de programma’s. Voorvallen kunnen echter niet volledig uitgesloten worden. De deelnemer dient de risico’s zelf te dragen. De deelnemer dient te allen tijde voor de eigen veiligheid te zorgen en is ook verantwoordelijk voor eigen gedrag.

 

9. Overmacht

In geval van overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming en in het geval dat Reizen&ik door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering van een programma in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Reizen&ik niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

10. Uitstel programma

De deelnemer kan het geboekte programma tot maximaal 6 maanden na de opgegeven vertrekdatum uitstellen, indien de lokale partnerorganisatie hiermee akkoord gaat. Indien de deelnemer het programma langer dan 6 maanden wil uitstellen, dient de deelnemer het programma te annuleren, waarbij de annuleringsvoorwaarden van kracht zullen gaan. Indien de deelnemer het programma binnen 4 weken voor gepland vertrek uitstelt, zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht

 

11. Annulering en annuleringsvoorwaarden

11.1 Annulering dient met vermelding van reden schriftelijk te geschieden.

11.2 Bij annulering worden de administratiekosten niet gerestitueerd.

11.3 Bij annulering voordat de deelnemer een bevestiging heeft ontvangen van plaatsing bij een school, project of accommodatie bedragen de annuleringskosten €50.

11.4 Bij annulering nadat de bevestiging ontvangen is tot 4 weken voor vertrek bedragen de annuleringskosten 50%. Uitzondering hierop zijn tours en vluchten.

11.5 De annuleringskosten voor tours bedragen 100%.

11.6 Voor additioneel door Reizen&ik geboekte vluchten gelden de annuleringsvoorwaarden van het ticket.

11.7 Bij annulering binnen 4 weken voor vertrek bedragen de annuleringskosten 100%.

11.8 Na vertrek is annuleren niet meer mogelijk. Indien de deelnemer het programma wil afbreken na aankomst in het buitenland dan word er geen restitutie gegeven over het niet gevolgde deel van het programma.

 

12. Verzekeringen

12.1 De deelnemer is verplicht een reisverzekering af te sluiten.

12.2 Door middel van het afsluiten van een annuleringsverzekering kunnen de kosten die gepaard gaan met een annulering afgedekt worden, mits aan de voorwaarden van deze verzekering wordt voldaan.

 

13. Gedragsregels

13.1 Reizen&ik informeert de deelnemer over de regels, normen en richtlijnen die gelden voor deelname aan een programma. Indien de deelnemer zich hier niet aan houdt, is Reizen&ik en/of haar partnerorganisatie gerechtigd de deelname te beëindigen. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie of vergoeding van additioneel gemaakte kosten.

13.2 Onder regels, normen en richtlijnen wordt tevens verstaan aanwijzingen die Reizen&ik en/of haar partnerorganisatie voor of gedurende het verblijf van de deelnemer in het buitenland mondeling dan wel schriftelijk geeft.

13.3 De deelnemer dient er rekening mee te houden dat de omstandigheden in het buitenland anders zijn dan thuis. Hieronder vallen ook de gebruiken, gewoonten en regels van de partnerorganisatie, het gastgezin en de taalschool. Indien de deelnemer hier niet mee om kan gaan en het programma voortijdig wil beëindigen bestaat er geen recht op restitutie of vergoeding van additioneel gemaakte kosten.

 

14. Wijziging gastgezin/werkplek

14.1 Bij onoverkomelijke moeilijkheden tussen de deelnemer en het gastgezin of werkgever doet Reizen&ik haar uiterste best een ander gezin of werkplek te vinden. Dit kan echter niet gegarandeerd worden.

14.2 Indien er een taalcursus geboekt is, vervallen de lesdagen op (nationale) feestdagen die gelden in het land van bestemming. Deze lesdagen kunnen niet worden ingehaald.

15. COVID-19

15.1 Reizen in corona tijd is anders dan anders. Sommige bestemmingen hebben een oranje reisadvies. Dit betekent niet dat er niet gereisd kan worden maar er kunnen eventueel wel risico's zijn. Wees hiervan bewust. Soms zullen er ook (last-minute) aanpassingen gemaakt moeten worden of veranderen de regels om een land binnen te komen. Wij vragen flexibiliteit van de deelnemer hierin. 

15.2 Reizen&ik doet er alles aan om de reizen veilig uit te voeren maar de deelnemer heeft ook eigen verantwoordelijkheid. De deelnemer moet er dus voor zorgen de regels van de bestemming te kennen en zich ook ter plaatse aan deze regels te houden. 

15.3 Reizen&ik is niet verantwoordelijk voor onvoorziene kosten en deze zijn dan ook voor eigen rekening. Een reisverzekering met covid-dekking (die ook geldig is bij een oranje reisadvies) kan eventueel deze kosten dekken. De deelnemer is zelf verantwoordelijk zich goed te laten informeren en deze verzekering af te sluiten. 

15.4 Indien er niet gereisd kan worden vanwege coronamaatregelen op de bestemming of een coronabesmetting bij de deelnemer zelf, zullen we samen kijken naar de mogelijkheden. Dit kan betekenen het verplaatsen van de reis of terugbetaling van de programmakosten (exclusief administratiekosten). De mogelijkheden hangen o.a. af van de lokale partnerorganisatie en zullen dus per geval verschillend zijn. Vluchten en tours hebben vaak weer afwijkende voorwaarden. We raden aan om altijd ook een annuleringsverzekering af te sluiten zodat eventuele kosten gedekt kunnen worden. 

bottom of page